Informacja prawna (MP)

 

Informacja prawna (MP)

WARUNKI DZIAŁANIA
Zgodnie z obowiązkami dotyczącymi informacji określonych w art. 10 hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca dotyczącej usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informujemy Państwa, że własność witryny internetowej www.mp-lifts.pl, należy do MAC PUAR SA.

Zgodnie z powyższymi wymaganiami prawnymi przekazujemy następujące informacje: Właścicielem witryny jest MAC PUAR SA, NIP A-41023607, adres siedziby: C/ LEONARDO DA VINCI 15, 41092 SEWILLA, HISZPANIA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw w dziale 3, tom 194, księga 57, nr akt 107, karta 5611, pierwszy wpis, zwana dalej MP.

UŻYTKOWNICY
Wejście na witrynę internetową MP i/lub korzystanie z niej oznacza, że każda osoba korzystająca staje się użytkownikiem i przyjmuje na siebie tym samym bezwarunkowo niniejsze ogólne warunki oraz warunki szczególne, które w stosownych przypadkach uzupełniają, zmieniają lub zastępują warunki ogólne w odniesieniu do określonych usług i zawartości witryny.

KORZYSTANIE Z WITRYNY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Na witrynie internetowej MP użytkownikom udostępniane są różnorodne informacje, usługi i dane. Użytkownicy przyjmują na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z witryny, jej usług oraz zawartości, bez naruszenia aktualnie obowiązującego prawa, w dobrej wierze, zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami i zasadami porządku publicznego. Zakres odpowiedzialności rozszerza się na rzetelność, wiarygodność i autentyczność oraz ważność informacji przekazywanych przez użytkownika, niezbędnych do uzyskania dostępu do określonych treści lub usług.

Użytkownik nie może:
Korzystać z witryny i/lub jej treści w sposób nieuprawniony lub oszukańczy, do celów niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszych Warunkach, naruszający prawa i interesy stron trzecich lub mogący w jakikolwiek sposób zaszkodzić, uniemożliwić, spowodować przeciążenie, utrudnienie lub zablokowanie normalnego korzystania z usług, dokumentów, akt oraz wszelkiego rodzaju treści zapisanych na dowolnym komputerze; Uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do zasobów lub niedostępnych publicznie treści na witrynie bez spełnienia warunków dostępu; Powodować szkody w obrębie sprzętu lub oprogramowania na witrynie internetowej, a także szkody w obrębie sprzętu lub oprogramowania stron trzecich; Wprowadzać lub rozpowszechniać wirusy komputerowe bądź jakikolwiek inny sprzęt lub oprogramowanie mogące uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie MP lub innych podmiotów; Podejmować prób uzyskania dostępu, korzystania lub manipulowania danymi MP, dostawców zewnętrznych oraz innych użytkowników; Kopiować, rozpowszechniać, udostępniać publicznie w dowolnej formie komunikacji publicznej, przekształcać ani modyfikować treści bez uprzedniego upoważnienia posiadacza praw autorskich lub bez uprawnienia wynikającego z mocy prawa. Powyższe czynności mają charakter jedynie przykładowy, a ich lista nie jest wyczerpująca.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODNOŚNIKI.
MP nie odpowiada za żadne szkody lub straty, które mogą powstać wskutek zakłócenia, pominięcia, przerwania działania, wirusów komputerowych, awarii sieci telefonicznej lub rozłączenia niniejszego systemu elektronicznego wskutek awarii lub przeciążenia linii telefonicznych, instalacji internetowej lub innych instalacji elektronicznych, ani też za szkody spowodowane przez strony trzecie w drodze niezgodnej z prawem ingerencji odbywającej się poza kontrolą MP. Firma MP jest również zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności za szkody i straty, jakie mogą ponieść użytkownicy wskutek błędów, usterek lub braków w zakresie informacji przekazanych przez MP, jeżeli pochodzą one ze źródeł spoza MP.

Jeżeli na witrynie internetowej znajdują się odnośniki lub hiperłącza do innych witryn internetowych, MP nie ma żadnej kontroli nad takimi witrynami i ich zawartością. MP nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek odnośnika należącego do innej witryny, ani też nie gwarantuje dostępności technicznej, kontroli jakości, rzetelności, zgodności ze stanem faktycznym, zrozumiałości, prawdziwości, obowiązywania ani konstytucyjności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w takich odnośnikach lub innych witrynach internetowych.

ZMIANY
Wejście na tę stronę i korzystanie z niej w jakikolwiek sposób stanowi domyślną akceptację wszystkich Warunków prawnych. MP zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w każdym czasie bez uprzedzenia. W związku z powyższym zapoznanie się z obowiązującymi warunkami korzystania jest obowiązkiem wszystkich odwiedzających i/lub użytkowników przy każdej wizycie na stronie, a jeśli użytkownicy nie wyrażają zgody na którykolwiek z tych warunków, powinni zrezygnować z korzystania z witryny.

PLIKI COOKIE
MP zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookie podczas przeszukiwania przez użytkowników jej witryny internetowej, ze względu na łatwiejszą personalizację i usprawnienie przeglądania. Takie pliki cookie dotyczą tylko anonimowych UŻYTKOWNIKÓW i ich komputerów, nie zawierają odwołań pozwalających na ustalenie danych osobowych UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zawiadamiała go o instalacji plików cookie wysyłanych przez MP oraz odrzucaniu tych plików, co nie wpływa na dostępność treści dla użytkownika.

OCHRONA DANYCH MP
MP spełnia wymagania określone w hiszpańskiej Ustawie nr 15/1999, z dnia 13 grudnia, o ochronie danych osobowych, oraz w Dekrecie Królewskim nr 1720/2007, z dnia 21 grudnia, zatwierdzającym Dekret wykonawczy do ustawy, a także w innych obowiązujących w danym czasie przepisach prawa, a ponadto firma dąży do zapewnienia prawidłowego korzystania i przetwarzania danych osobowych użytkowników. W tym celu, wraz z każdym żądaniem podania danych osobowych, gdy UŻYTKOWNIK zwraca się do MP o świadczenie jakichkolwiek usług, MP informuje UŻYTKOWNIKA o istnieniu i akceptacji określonych warunków przetwarzania swoich danych, informując go ponadto o własności stworzonego pliku, adresie osoby odpowiedzialnej, możliwości wykonania uprawnień dostępu, poprawy, anulowania lub zgłoszenia zastrzeżeń do danych, celu przetwarzania oraz udostępniania danych stronom trzecim w stosownych przypadkach. Ponadto MP informuje niniejszym, że spełnia wymagania hiszpańskiej ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o społeczeństwie informacyjnym i usługach handlu elektronicznego oraz będzie każdorazowo wymagać zgody na komercyjne wykorzystanie adresów e-mail użytkowników.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
MP samodzielnie lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do swoich witryn internetowych oraz zawartych na niej elementów będących własnością MP lub jej licencjodawców (w tym między innymi grafiki, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania i tekstu, znaków towarowych i logotypów, połączeń kolorów, struktury i projektu, doboru materiałów, oprogramowania komputerowego niezbędnego do działania, dostępności i wykorzystywania itp.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami art. 8 i 32.1 ust. 2 hiszpańskiej ustawy o własności intelektualnej, kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie publiczne jest surowo wzbronione, na wszelkich nośnikach

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do MP. UŻYTKOWNIK ma możliwość oglądania elementów witryny, a także drukowania, kopiowania i zapisywania ich na dysku swojego komputera lub na innych dyskach, pod warunkiem ograniczenia tych czynności wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. UŻYTKOWNICY nie mogą usuwać, zmieniać, omijać ani ingerować w żadne zabezpieczenia ani systemy zabezpieczeń zainstalowane na witrynie internetowej MP.

PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki podlegają prawu hiszpańskiemu. W zakresie dopuszczalnym przez prawo strony wyłączają wyraźnie każdą inną jurysdykcję i wyrażają zgodę na poddanie się pod wyłączną właściwość sądów w Sewilli.
 

Spersonalizowane programy serwisowe

Prosimy kontaktować się z nami o dowolnej porze
przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku

+48 222 703 703Nasi specjaliści techniczni już czekają na Państwa pytania!