Nota prawna

1. Dane identyfikacyjne

1.1. Mac Puar, S.A. (w dalszej części nazywana MP); spółka wpisana do Rejestru Handlowego dla miasta Sevilla, w księga nr 194, str. 107, dział 3, arkusz SE-5611; nr VAT A41023607; siedziba rejestrowa przy Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Sevilla (Hiszpania); tel. (+34) 902197277; e-mail: elevacion@mpascensores.com, jest właścicielem strony dostępnej pod adresem: http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, https://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se oraz odpowiednich kont na portalach społecznościowych (w dalszej części nazywanej Stroną).

1.2. MP jest właścicielem kont na niżej wymienionych portalach społecznościowych:

• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. Osoba uzyskująca dostęp do Strony (w dalszej części nazywana Użytkownikiem) gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną do podejmowania tego typu działań.

2. Cel.

2.1. Celem niniejszej noty prawnej jest uregulowanie relacji pomiędzy MP a Użytkownikiem w związku z dostępem do strony.

2.2. Użytkownicy uzyskujący dostęp Strony akceptują wszelkie klauzule noty prawnejpolityki prywatności oraz plików obowiązującej na Stronie, a także wszelkie szczególne warunki związane z korzystaniem z wybranych usług. W przypadku braku akceptacji wymienionych klauzul, użytkownik nie może korzystać ze Strony.

2.3. Uzyskując dostęp do kont na a mediach społecznościowych MP, Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków tych portali.

• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

2.4. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkie przepisy, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z dostępem do strony.

2.5. MP zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej noty prawnej w dowolnym momencie w związku z tym obowiązek zapoznania się z jej treścią spoczywa na Użytkowniku przed uzyskaniem dostępu do Strony.

3. Osoby niepełnoletnie

3.1. Udostępnianie Strony osobom nieletnim jest zabronione.

3.2. MP przypomina Użytkownikom sprawującym opiekę and nieletnimi, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za określenie które usługi oraz treści są lub które nie są odpowiednie dla wieku tychże nieletnich oraz za zainstalowanie programów umożliwiających filtrowanie i blokowanie do określonych treści oraz usług.

4. Treść.

4.1. Treści dostępne dla Użytkowników na tej Stronie pochodzą z naszych własnych źródeł oraz od stron trzecich.

4.2. MP gwarantuje, że treści dostępne na Stronie będą najwyższej jakości oraz w miarę możliwości aktualne, ale nie gwarantuje ich użyteczności, dokładności, kompletności, istotności lub ważności.

4.3. Umieszczenie określonych treści na Stronie nie wiąże się w żaden sposób z profesjonalnym doradztwem ze strony MP na rzecz Użytkownika.

4.4. MP nie zachęca Użytkowników do podejmowania decyzji na podstawie treści umieszczonych na Stronie bez uprzedniej konsultacji z profesjonalnymi doradcami.

5. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej.

5.1. Wszelkie treści publikowane na Stronie są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej.

5.2. Niezależnie od zamierzonego celu, powielanie części lub całości treści publikowanych na Stronie wymaga każdorazowo zgody MP.

5.3. Treści stron trzecich różne od treści publikowanych przez MP na Stronie stanowią własność odpowiednich właścicieli, którzy ponoszą odpowiedzialność za zezwolenia udzielane przez te strony trzecie.

6. Korzystanie ze strony.

6.1. Użytkownik dobrowolnie i wyraźnie akceptuje fakt, że korzystanie ze Strony jest każdorazowo na jego własną i wyłączną odpowiedzialność.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się nie zachowywać w sposób, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi, interesom lub prawom MP lub stron trzecich lub które mogłyby uszkodzić, zablokować lub przeciążyć Stronę lub które w jakikolwiek sposób mogłyby uniemożliwić normalne korzystanie z niej.

7. SPAM.

7.1. Niniejszym zakazuje się wykorzystywania przez Użytkowników adresów email publikowanych na Stronie w celu wysyłania materiałów reklamowych lub promocyjnych bez uprzedniej prośby lub wyraźnej zgody odbiorców.

8. Odpowiedzialność.

8.1. MP podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania odpowiedniego funkcjonowania Strony. Nie mniej jednak, zważywszy na charakter Internetu oraz fakt, że działanie Strony może być zależne od interwencji stron trzecich, MP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności po stronie Użytkownika w związku z nieprawidłowym działaniem Strony.

8.2. MP zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje publikowane przez strony trzecie na Stronie.

8.3. MP nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez strony trzecie, na które Użytkownik został przekierowany z tej Strony.

8.4. W sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że treści publikowane na Stronie mogą mieć charakter nielegalny, będzie zobowiązany zgłosić ten fakt MP na adres: elevacion@mpascensores.com

8.5. Zważywszy na charakter Internetu, MP nie może zagwarantować, że na stronie nie pojawią się elementy mogące wprowadzić zmiany na komputerach Użytkowników lub MP; MP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego typu zmian.

9. Skargi.

9.1. Wszelkie skargi i reklamacje Użytkowników należy kierować na adres: elevacion@mpascensores.com